Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา
ปลัด อบต.เขาหลวง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิษณุ ทวีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางกัลยา สัตนาโค
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางดาราพร โคตคำชี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.วนิดา เกษนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสายจิตร นามวงษา
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายพรรค จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
Responsive image
นางเครือวัลย์ มะโหรี
ครู
Responsive image
นางสุดารักษ์ นามกุล
ครู
Responsive image
นางบัณฑิตา จิตยศติ
ผช.บุคลากร
Responsive image
นายสุวิทย์ เพชรดี
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นายชีวะ ศรีบัวหลวง
ผช.นักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายอรุณ บัวบาลบุตร
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
Responsive image
นายชัยพร สมสารี
ผช.จพง.ป้องกัน
Responsive image
นายไพฑูลย์ เวียงอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
น.ส.ภานรินทร์ พรหมอินทร์
ภารโรง
Responsive image
น.ส.สุทัตรา สิงห์รัก
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
น.ส.จิราพร สอนสุภาพ
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นายอนุพงษ์ นนทะจันทร์
ผช.นักวิชาการสันทนาการ
Responsive image
นายบุญมา จุตตะโน
พนักนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายนันต์ ชัยชนะ
ผช.จนท.ป้องกันฯ
Responsive image
นายสุรศักดิ์ วิชามนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th