Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวัชรพงษ์ บัวบาลบุตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
Responsive image
Responsive image
นางบัณรวี รามศิริ
สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลเขาหลวง บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
Responsive image
นางมลตรี คำไล้
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
Responsive image
นายธีราทร แก่งจำปา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
Responsive image
นางพัชรินทร์ บับพาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
Responsive image
นายฉัตรชัย แก่งจำปา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านนาหนองบง หมู่ที่ 3
Responsive image
นายปัดใจ ศรีทุมสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
Responsive image
นายแตง ตองหว้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
Responsive image
นายทนงศักดิ์ พรหมศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ดวงจำปา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
Responsive image
นายนิกร ศรีโนนสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
Responsive image
นางกรรติการ มุลทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
Responsive image
นายทรงวุฒิ์ บัวระพันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอ๊อด บุตรศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนเขาหลวง บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
Responsive image
นายกิตติพงษ์ นิพวงลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
Responsive image
นางรวยล้น สอนสุภาพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
Responsive image
นายวิษณุ บัวบานบุตร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่9
Responsive image
นายบัญเทา สิงมะทาพรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
Responsive image
นายศักดิ์โชติ เรียนยศ
สมาชิกองค์กาารบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
Responsive image
นายขุนเที่ยง มหาพรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่11
Responsive image
นายวีระพล กัตติยะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
Responsive image
นางสาวดอกไม้ มุลกองศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านโนนผาพุง หมู่ที่12
Responsive image
นางดาว เนาว์สุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
Responsive image
นายอดิเรก ดวงสอนแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
Responsive image
นางชุติกาญจน์ อาจแก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th