Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
 
 
 1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
  ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   
  หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง    
  กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ..๒๕๐๘
 
 1. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป       
  พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น     
  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ.2508    
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 3นาที
 1. ข้อมูลสถิติ
     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด
     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 22/07/2558 10:22    
  ช่องทางการให้บริการ      
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหาารส่วนตำบลเขาหลวง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
2) สถานที่ให้บริการโทร.โทรสาร 0 4207 6780  0 4207 6782/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
 
 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แกที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสทธิครอบครองอยู่ในที่ดินต้องเสียยภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้้ำโดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่คือผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในปีนั้น


 
 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก4ปี/ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม)
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่นภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสาร
3.คำนวนค่าภาษีบำรุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบำรุงท้องที่
4.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
5.ผู้ที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
 
2 วัน - -
2) การตรวจสอบเอกสาร
 
สำหรับการรับชำระภาษีในรอบ 3 ปีถัดปี
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินแจ้งชื่อ - สกุลให้เจ้าหนน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล
2.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่รับชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท11)


 
1 วัน - -
ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 ถึง 3 วัน
 
 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 1 วัน
 
 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม  
               
 
 1. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
 
 1. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเขขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียนโทร./โทรสาร  0 4207 6780 0 4207 6782
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
 
 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
 1. หมายเหตุ
-
 
วันที่พิมพ์ 20/08/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th