Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
 
 
       แผนอัตรากำลัง  3  ปี
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง     จังหวัดเลย
 
 
คำนำ
 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมดับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพักงานส่วนตำบลให้เหมาะสมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง  การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง       ให้เหมาะสม
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  จึงได้มีการจัดวางแผนอัตรากำลัง  ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารบัญ
                                                                                                                                                                  หน้า
ส่วนที่ 1  บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล                                                                                                                                   1
๒. ความหมายของแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                                                            1
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                                             2
ส่วนที่  2 องค์กรรับผิดชอบ
๑. องค์กรในการกำกับดูแลการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                                   3
๒. องค์กรในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                                                       3
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
๑. ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                                                          4
๒. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                  5
ส่วนที่ 4 เค้าโครงและเนื้อหาสาระสำคัญของแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกอบด้วย
๑. หลักการและเหตุผล                                                                                                                                   6
๒. วัตถุประสงค์                                                                                                                                              6
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                                   7
๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง                                   7   
๕. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง                                                                           8
๖. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง                                                                                                                       12
๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง                                   12
๘. โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง                                                                                                                  13
๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน                                                                                                                17
๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี                                                                   24
๑๑. แนวทางการพัฒนาข้าราชการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง                      28    
๑๒. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง                 28
๑๓. บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล)                                                     29
ภาคผนวก
สำเนาคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ที่ ๔12/๒๕๕7                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๑
บทนำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  ๑ 
บทนำ
1.  หลักการและเหตุผล
                   1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กำหนด
                   1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง                      โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและ                  สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน
                   1.3 คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่ง                           ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด            โดยคำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       (ก.จังหวัด) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  กำหนด
 
2.  ความหมายของแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                   แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือ แผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้น              เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง โดยคาดคะเนว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด เพื่อให้   สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของคำในคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  หมายถึง          องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล
และ องค์การบริหารส่วนตำบล
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        หมายถึง           ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล
.ถ.                                           หมายถึง          คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
                                                                   ส่วนท้องถิ่น
.กลาง                                                 หมายถึง           1) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
                                                                   ส่วนจังหวัด (ก.จ.)
2) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
3) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.)
.จังหวัด                                     หมายถึง           1) คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
                                                                   จังหวัด (ก.จ.จ.)
                                                                   2) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
                                                                   3) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.จังหวัด)
 
3.  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                   3.1  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน
                   3.2  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดตำแหน่งและสามารถจัดอัตรากำลัง      ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย
                   3.3  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและ             การใช้ตำแหน่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                                3.4  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้าน                การบริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม ไม่เกินร้อยละสี่สิบของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
                   3.5  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้บุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                   3.6  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำหนดแนวทางการการพัฒนาองค์กร             ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนใน        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๒
องค์กรรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2
องค์กรรับผิดชอบ
 
1.  องค์กรในการกำกับดูแลการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประกอบด้วย
                          1.1  คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) มีหน้าที่ในการพิจารณา              ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยกำหนดตำแหน่ง และใช้ตำแหน่งเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 
                        1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  มีหน้าที่ในการพิจารณา               ให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เหมาะสม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสม  และแจ้งยืนยันต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) พิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) มีมติเป็นประการใด ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามนั้น
 
2.  องค์กรในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                        องค์กรปกครองส่วนท้อง มีหน้าที่ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนอัตรากำลังประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ   ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและใช้ตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรอบระยะเวลา 3 ปี และเมื่อครบกำหนดแล้วให้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๓
ขั้นตอน
การจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1.  ขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า จากพระราชบัญญัติองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละประเภท พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่น  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อให้ทราบว่า ลักษณะงานที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ามีอะไรบ้าง จำนวนภารกิจมีเพิ่มมากขึ้นอย่างไร และมีลักษณะพิเศษที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงานเฉพาะด้านหรือไม่  ประเภทใดบ้าง จำนวนเท่าใด และภารกิจที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะทำนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการได้หรือไม่
                   1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินความต้องการกำลังคนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ต่อไปข้างหน้า มีความจำเป็นต้องใช้กำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด                      จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาได้จากภารกิจ และปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคาดคะเนว่าจะมีในอนาคต 3 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจพิจารณาได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
                   1.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และตำแหน่ง เพื่อให้มีการใช้กำลังคนเกิดประโยชน์สูงสุด
                   1.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการสำรวจ ประเมินความรู้ ความสามารถของ                ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน เพื่อวางแผนการพัฒนาหรือ        ฝึกอบรมกำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
                   1.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น มาจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำส่วนราชการต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      โดยดำเนินการ  ดังนี้
                             1)  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำในส่วนราชการต่างๆ
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม 1) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความจำเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนั้น
                             3) ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดในส่วนราชการตาม 2) ต้องเป็นตำแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้จัดทำ                   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว สำหรับตำแหน่งผู้ปฎิบัติในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3                  ทุกตำแหน่งสายงานให้กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งระดับควบ เป็นระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรือระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
                             4) การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากำลังให้กำหนดเป็นแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะเวลา 3 ปี ให้แสดงกรอบอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด และการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สาม
                                                5) ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำขึ้นในครั้งแรกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเป็นตำแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) กำหนด
6) การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้พิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความยาก และคุณภาพของงาน และปริมาณงาน  และให้คำนึงถึงตำแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
                   1.6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ได้จัดทำขึ้น เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและใช้ตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด
                   เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบปีถัดไป        
1.7 ในการพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ตาม
 ข้อ 1.6 หากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) เห็นว่า แผนอัตรากำลัง                   ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นยังไม่เหมาะสม ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุง                     แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ตามความเห็นของคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) แต่หาก                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า แผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ได้จัดทำขึ้นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว ให้แจ้งยืนยันแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ให้คณะกรรมการ              ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ             หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) พิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เป็นประการใดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปตามนั้น
 
          2.ระยะเวลาดำเนินการ   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน                    เดือนกันยายน  เพื่อมีผลใช้บังคับตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณถัดไปของรอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ปี                       (รอบปี 25๕8 –2560)
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๔
เค้าโครงและเนื้อหาสาระ
ของ
แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4
เค้าโครงและเนื้อหาสาระสำคัญของแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
๑.  หลักการและเหตุผล
  1. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ  ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)กำหนด
    คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                   1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.25๕8 – 2560  ขึ้น
 
๒.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน
                    2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมา


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th