Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ จำนวนครัวเรือน  รวมประชากร ชาย หญิง
1 ห้วยผุก หมู่ที่ 1 132 633 317 316
2 กกสะทอน หมู่ที่ 2 185 791 388 403
3 นาหนองบง หมู่ที่ 3 179 874 440 434
4 แก่งหิน หมู่ที่ 4 96 419 213 206
5 นาซำแซง หมู่ที่ 5 150 638 324 314
6 นาซำแซง หมู่ที่ 6 260 918 460 458
7 ขอนแก่น หมู่ที่ 7 209 922 475 447
8 น้ำทบ หมู่ที่ 8 169 692 356 336
9 นาหลวง หมู่ที่ 9 329 1,211 621 590
10 ยางเดี่ยว หมู่ที่ 10 263 1,194 587 577
11 โนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 298 1,186 610 576
12 โนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12 260 771 404 367
13 ภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13 195 635 323 312
รวม 2,727 9,789 4,865 4,924

การศึกษา 
     มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 2 ในพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
     - โรงเรียนบ้านห้วยผุก
     - โรงเรียนบ้านแก่งหิน - กกสะทอน
     - โรงเรียนเขาหลวงวิทยา (โรงเรียนมัธยมศึกษา)
     - โรงเรียนบ้านนาซำแซง
     - โรงเรียนบ้านขอนแก่น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
     - โรงเรียนบ้านน้ำทบ
     - โรงเรียนบ้านนาหลวง - ยางเดี่ยว
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
                 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้
     - วัดศรีสะอาด
     - วัดศรีสว่างจอมแจ้ง
     - วัดโนนสว่าง
     - วัดป่านาหนองบง
     - วัดถ้ำผาพุง
     - วัดอรัญญกาวาส
     - สำนักสงฆ์ผาบ่าว - ผาสาว
     - วัดโนนสว่าง
     - วัดป่าสามัคคีธรรม
     - วัดป่าโพธิ์เย็น
     - สำนักสงฆ์บ้านธรรม
     - วัดโพธิ์ศรี
     - วัดป่าภูหลวง
     - วัดอรัญญวิเวก (วัดป่าช้า)
     - วัดป่าภูซาง (เทพจินดา)
     - วัดอภิราษฎร์บำรุง
     - วัดโนนสวรรค์
     - วัดป่าขอนแก่น
     - สำนักสงฆ์พุทธปารมี
     - วัดป่าฉิมพลีวัน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยผุก
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านกกสะทอน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองบง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองบง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งหิน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านนาซำแซง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านนาซำแซง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านนาซำแซง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านขอนแก่น
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านน้ำทบ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านน้ำทบ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนาหลวง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านยางเดี่ยว
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนผาพุงพัฒนา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านภูทับฟ้าพัฒนา
             
สาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่รับผิดชอบในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง คือ
          1. รพ.สต.บ้านขอนแก่น รับผิดชอบหมู่บ้าน 7,8,9,10,11
          2. รพ.สต.บ้านห้วยผุก รับผิดชอบหมู่บ้าน 1,2,3,4,12,13
          3. รพ.สต.ตากแดด รับผิดชอบหมู่บ้าน 5,6
     - มีไว้เพื่อบริการประชาชน การผดุงครรภ์, การรักษาเบื้องต้น ส่วนมากไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง โรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอันตรายจากโรคดังกล่าวและวิธีป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
     - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - มีตู้ตำรวจชุมชน (ตชต.) มีเจ้าหน้าที่ 3 นาย จำนวน 1 แห่ง
        
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
     - ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว – ผาสาว (โครงการเทิดพระเกีรยติฯ ผาบ่าว-ผาสาว) เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่ ตั้งอยู่บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
     - ศาลาพระเจ้าองค์ทอง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทาราวดี อายุ 500 ปี ขุดพบบริเวณถ้ำผาพุง ม.4 ปัจจุบันตั้งประดิษฐาน ให้ราษฎรเคารพสักการะ อยู่ที่วัดศรีสะอาด บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาหลวง
     - วัดถ้ำผาพุง เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่บนผาสูงที่ผาพุง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแก่งหิน ม.4
     - สำนักสงฆ์ผาบ่าว – ผาสาว เป็นภูเขา 2 ลูกติดกัน มีถ้ำเก่าแก่อยู่ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ฯเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว บ้านนาซำแซง ม.5  
     - น้ำตกตาดโตน ตั้งอยู่บริเวณบ้านโนนสวรรค์ ม.11 เป็นน้ำตกรวม 3 สายน้ำ 
     - น้ำตกน้ำทบ ตั้งอยู่บริเวณบ้านน้ำทบ ม.8 เป็นน้ำหินสลับน้อยใหญ่ลดหลั่นสวยงาม


องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ : 042076780  โทรสาร : 042076780  อีเมล์ : admin@kowlaung.go.th


www.kowlaung.go.th