ภาพกิจกรรม

การรับสมัครการเลือกตั้งวันที่ 12 ตุลาคม 2564

การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครสมาชิกสภา 1 คน (หมู่ที่ 3 บ้านนาหนอง) และเวลา 14.00 น. ท่านท้องถิ่นอำเภอวังสะพุงมาตรวจเยี่ยมหน่วยรับสมัครการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th