ภาพกิจกรรม

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา ซึ่งนำมาสู่รางวัลแห่งความสำเร็จขององค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th