กองการศึกษา


โลโก้
กองการศึกษา

-
       

นางสุดารักษ์ นามกุล 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาซำแซง)

นางเบญจพร ชินไธสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ขอนแก่น)

นางเครือวัลย์ มะโหรี
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)

นางคำปุ้ย ศรีบุรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาหลวง)
       

นางรพีพรรณ์ การะเกษ 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาซำแซง)

น.ส.วลัยพร รามศิริ
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ขอนแก่น)

นางอำพร วิพายา 
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)

นางนงนุต นิพวงลา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาหลวง)
       

นางพินิตย์ แก่งจำปา
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์นาซำแซง)

 

นายอุดมศักดิ์ สุนา

นักวิชาการศึกษา


นางเรณู อบมา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
 
       
   
นางสมยศ แก่งจำปา
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์กกสะทอน)
 
       
   
น.ส.ศุภัชญา ลีลา ผู้ดูแลเด็ก
(ศูนย์กกสะทอน)
 
       

 

26/10/2016

929

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th