ประโยชน์ที่ได้รับจากการชำระภาษี


ประโยชน์ที่ได้รับจากการชำระภาษี

        เนื่องจากการเสียภาษีเป็นหน้าที่หลักของประชาชนทุกคน เพื่อทดแทนคุณของแผ่นดิน แล้วยังปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรา 73 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ว่า
                - บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร
                - ช่วยเหลือในการปกป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ
                - เสียภาษีอากร

สิ่งที่จะได้รับจากเงินภาษีของท่านคือ

                - ความสะดวกสบายจากถนนเศรษฐกิจ
                - ความสว่างจากการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
                - ระบบประปาหมู่บ้าน
                - การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และคนชราและการช่วยเหลืออื่น ๆ


***กำหนดการชำระเภาษี***

               
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.)  ระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์ 
               - ภาษีป้าย (ภ.ป)                          ระหว่าง  มกราคม - มีนาคม        
 }  ของทุกปี
               - ภาษีบำรุงพื้นที่ (ภ.บ.ท.)            ระหว่าง  มกราคม - เมษายน

30/12/2016

707

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th