โครงสร้างฝ่ายบริหาร


 

  LOGO  
  โครงสร้างฝ่ายบริหาร
 
 
  นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายก อบต.เขาหลวง
นางสาวสุพรรณวดี คำสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
 
นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ รองนายก อบต.เขาหลวง
นายเพ็ชร์ ตะพานบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
 
  นายบรรจง นนทะจันทร์ รองนายก อบต.เขาหลวง
นายบรรจง นนทะจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
     

 

26/10/2016

1139

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th