สมาชิกสภา อบต.


โลโก้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
 


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
 


สมาชิก อบต. บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
 

สมาชิก อบต. บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
 

สมาชิก อบต. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
 


สมาชิก อบต. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
 

 
 

สมาชิก อบต. บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
 


สมาชิก อบต. บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
 


สมาชิก อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
 
 


สมาชิก อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
 


สมาชิก อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
 


สมาชิก อบต. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
 

สมาชิก อบต. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
 


สมาชิก อบต. บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8 
 

สมาชิก อบต. บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
 


สมาชิก อบต. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
 


สมาชิก อบต.ง บ้านนาหลวง หมู่ที่9
 


สมาชิก อบต. บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
 


สมาชิก อบต. บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
 


สมาชิก อบต. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่11
 


สมาชิก อบต. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
 สมาชิก อบต. บ้านโนนผาพุง หมู่ที่12
 


สมาชิก อบต. บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
 


สมาชิก อบต. บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
 


สมาชิก อบต. บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
 

----------------------------------------

26/10/2016

1773

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th