สมาชิกสภา อบต.


โลโก้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

นายสมัย ภักดิ์มี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
นายสมัย ภักดิ์มี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
 
นายวัชรพงษ์ บัวบาลบุตร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
นายวัชรพงษ์ บัวบาลบุตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
 

นางบัณรวี รามศิริ
สมาชิก อบต. บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
 

นางมลตรี คำไล้ 
สมาชิก อบต. บ้านห้วยผุก หมู่ที่ 1
 

นายธีราทร แก่งจำปา
สมาชิก อบต. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
 

นางพัชรินทร์ บับพาน
สมาชิก อบต. บ้านกกสะทอน หมู่ที่ 2
 

 
 

นายปัดใจ ศรีทุมสุข
สมาชิก อบต. บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
 

นายแตง ตองหว้าน
สมาชิก อบต. บ้านแก่งหิน หมู่ที่ 4
 

นายทนงศักดิ์ พรหมศรี
สมาชิก อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 5
 
 

นายสุรศักดิ์ ดวงจำปา
สมาชิก อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
 

นายนิกร ศรีโนนสุข
สมาชิก อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ที่ 6
 

นางกรรติการ มุลทา
สมาชิก อบต. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
 

นายทรงวุฒิ์ บัวระพันธ์
สมาชิก อบต. บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 7
 

นายอ๊อด บุตรศรี
สมาชิก อบต. บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8 
 

นายกิตติพงษ์ นิพวงลา
สมาชิก อบต. บ้านน้ำทบ หมู่ที่ 8
 

นางรวยล้น สอนสุภาพ
สมาชิก อบต. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9
 

นายวิษณุ บัวบานบุตร
สมาชิก อบต.ง บ้านนาหลวง หมู่ที่9
 

นายบัญเทา สิงมะทาพรม
สมาชิก อบต. บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
 

นายศักดิ์โชติ เรียนยศ
สมาชิก อบต. บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 10
 

นายขุนเที่ยง มหาพรม
สมาชิก อบต. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่11
 


นายวีระพล กัตติยะ
สมาชิก อบต. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11
 


นางสาวดอกไม้ มุลกองศรี
สมาชิก อบต. บ้านโนนผาพุง หมู่ที่12
 

นางดาว เนาว์สุข
สมาชิก อบต. บ้านโนนผาพุงพัฒนา หมู่ที่ 12
 

นายอดิเรก ดวงสอนแสง 
สมาชิก อบต. บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
 

นางชุติกาญจน์ อาจแก้ว
สมาชิก อบต. บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 13
 

----------------------------------------

26/10/2016

1559

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th