สำนักปลัด


 

โลโก้

สำนักปลัด

นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา  ปลัด อบต.เขาหลวง
นางนงนุช พงษ์ธัญญะวิริยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
       
       
นางสาวจิราวรรณ   คำมั่น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวิษณุ ทวีวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
       
น.ส.วนิดา เกษนาค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.วนิดา เกษนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกัลยา สัตนาโค นักจัดการงานทั่วไป
นางกัลยา สัตนาโค
นักจัดการงานทั่วไป
นางสายจิตร นามวงษา นักทรัพยากรบุคคล
นางสายจิตร จิตยศติ 
นักทรัพยากรบุคคล
นายราชัน เจิมเฉลิม นักวิชาการสาธารณสุข
นายราชัน เจิมเฉลิม
นักวิชาการสาธารณสุข
       
นางดาราพร โคตคำชี เจ้าพนักงานธุรการ
นางดาราพร โคตคำชี
เจ้าพนักงานธุรการ

จ.ส.อ.วานิช  ภาโว
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางเครือวัลย์ มะโหรี ครู
นางเครือวัลย์ มะโหรี
ครู
นางสุดารักษ์ นามกุล ครู
นางสุดารักษ์ นามกุล
ครู
   

นายอรุณ บัวบาลบุตร  ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นายอรุณ บัวบาลบุตร
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
นายสุวิทย์ เพชรดี ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายสุวิทย์ เพชรดี
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นางบัณฑิตา จิตยศติ ผช.บุคลากร
นางบัณฑิตา จิตยศติ
ผช.บุคลากร

 

 


 

       
น.ส.สุทัตรา สิงห์รัก ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.สุทัตตา สิงห์รัก
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.จิราพร สอนสุภาพ ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.จิราพร สอนสุภาพ
ผช.จพง.ธุรการนางธารทพย์  ปลัดกอง

ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์


 
       
น.ส.ภานรินทร์ พรหมอินทร์ ภารโรง
น.ส.ภานรินทร์ พรหมอินทร์
ภารโรง
นายสุรศักดิ์ วิชามนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
  นายไพฑูลย์ เวียงอินทร์ พนักงานขับรถขยะ
นายไพฑูลย์ เวียงอินทร์
พนักงานขับรถขยะ
     
       
       

 

 

26/10/2016

1918

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th