ด้านการบริการพื้นฐาน


 

การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มีเส้นทางการคมนาคมหลัก ดังนี้
     - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2140 เป็นถนนสายหลักจาก อ.วังสะพุง ผ่านบ้านกกสะทอน หมู่ 2 บ้านแก่งหิน หมู่ 4 บ้านนาซำแซง หมู่ 5 บ้านนาซำแซง หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11 
บ้านขอนแก่น หมู่ 7 บ้านนาหลวง หมู่ 9 และบ้านยางเดี่ยว หมู่ 10 รวมระยะทาง 25 ก.ม.
       

การโทรคมนาคม

     - ที่ทำการไปรษณีย์ (ได้รับอนุญาต ที่หมู่ 5)
     - ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ
     - ชุมสายหรือคู่สายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถึง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 13 แห่ง
จำนวน 7 หมู่บ้าน

    
การไฟฟ้า
     - มีไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ส่วนมากมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(โซลา
เซล)ในพื้นที่การเกษตรบางหมู่บ้าน และบางครัวเรือนที่ไฟฟ้าสว่างเข้าไปไม่ถึง

26/10/2016

1024

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th