สภาพทางเศรษฐกิจ


 

สภาพทางเศรษฐกิจ


อาชีพ
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้หลักจากการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ค่อนข้างดีให้กับครอบครัวอีกทางเลือกหนึ่งในทุกฤดูกาล คือ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ขายล็อตเตอรี่) เกือบทุกครัวเรือน
     

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

     โรงสีขนาดเล็ก
     ร้านขายของชำ
     ปั๊มน้ำมันหลอด
     ปั๊มน้ำมันหัวจ่าย
     ร้านประกอบการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
     ร้ายประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง
     ร้านประกอบกิจการยางพารา
     บริษัทประกอบกิจการอุตสาหกรรม(เหมืองแร่ทองคำ)
11 แห่ง
42 แห่ง
10 แห่ง
5 แห่ง
3 แห่ง
3 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

                        
กลุ่มอาชีพ

     กลุ่มเพาะเห็ดขอนแก่น – โนนสวรรค์ ม.7-11
     กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ขอนแก่น-โนนสวรรค์ ม.7-11
     กลุ่มยางพารา (ทั้ง 13 หมู่บ้าน)
     กลุ่มเพาะเห็ดโนนผาพุงพัฒนา –  กกสะทอน ม.2-12
     กลุ่มทอผ้าไหม – มัดหมี่ (ศูนย์ศิลปาชีพผาบ่าว-ผาสาว)
     กลุ่มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (13 หมู่บ้าน)

1 กลุ่ม
1 กลุ่ม
5 กลุ่ม
1 กลุ่ม
1 กลุ่ม
13 กลุ่ม

 

----------------------------------

26/10/2016

911

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th