หน้าแรก

ร่วมลงนามถวายพระพร

แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหัวดเลย ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความ   โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA 2566) ผ่านทาง QR Code หรือ  URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/q8r8ky หรือ QR โค้ดด้านบน